Prekių krepšelis tuščias

Prekių Pirkimo – Pardavimo Taisyklės

Prekių pirkimo–pardavimo internetinėje parduotuvėje „Dipmycar.lt“ taisyklės:

1.     Bendrosios nuostatos 
1.1.Šios prekių pirkimo–pardavimo internetinėje parduotuvėje „Dipmycar.lt“ taisyklės (toliau — Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes www.dipmycar.lt internetinėje parduotuvėje (toliau — Pirkėjas), ir Individualia Veikla besiverčiantis I.V. Nr. 479100 „Donatas Urbonavičius“ (toliau — Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę.

2.      Pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo momentas
2.1.Pirkimo–pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“. Pirkimo–pardavimo sutartis galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.
2.2.Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo–pardavimo sutartis yra saugoma Pardavėjo duomenų bazėje.
2.3.Pirkėjas,nesutinkantis su šiomis taisyklėmis arba jų dalimi,privalo nepateikti užsakymo.

3.     Pirkėjo teisės ir pareigos
3.1.Pirkėjas turi teisę:
3.1.1.     pirkti prekes internetinėje parduotuvėje www.dipmycar.lt vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis ir Lietuvos Respublikos teisės aktais;
3.1.2.     atsisakyti internetinėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo–pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai pranešdamas Pardavėjui raštiškai per 7 darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai Prekės buvo gaminamos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba akivaizdžiai jam pritaikytos, arba kurios dėl savo prigimties po jų pateikimo Pirkėjui nebegali būti grąžintos dėl prekinių savybių praradimo (netekimo), arba baigėsi jų galiojimo laikas. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo–pardavimo sutarties su Pardavėju tik tuo atveju, jei prekė yra kokybiška, nebuvo sugadinta, naudojama ir iš esmės nepasikeitė jos išvaizda. Šiame punkte nustatyta teise atsisakyti internetinėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo pardavimo sutarties gali pasinaudoti tik Pirkėjas, kuris pagal Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymą yra pripažintas vartotoju, t.y. fizinis asmuo, kuris pareiškia savo valią pirkti, perka ir naudoja prekę ar paslaugą asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti.
3.1.3.     turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teisės.
3.2.Pirkėjas:
3.2.1.     sudaręs pirkimo–pardavimo sutartį privalo sumokėti prekių ir jų pristatymo kainą ir kitus mokėjimus (jeigu tokie nurodyti sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes. Už prekes Pirkėjas sumoka pavedimu iš bet kurio banko į Pardavėjo sąskaitą, nurodytą „Kontaktuose“ ir „Rekvizituose“ arba sumoka už prekes jų atsiėmimo (perdavimo–priėmimo) metu;
3.2.2.     privalo nedelsdamas atnaujinti pasikeitusius Pirkėjo registracijos duomenis internetinėje parduotuvėje www.dipmycar.lt;
3.2.3.     privalo neperduoti tretiesiem asmenim savo prisijungimo prie internetinės parduotuvės www.dipmycar.lt duomenų. Jeigu Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, Pirkėjas privalo nedelsdamas informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis;
3.2.4.     Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

4.      Pardavėjo teisės ir pareigos
4.1.Pardavėjas turi teisę:
4.1.1.     Be išankstinio įspėjimo, apriboti ar sustabdyti galimybę naudotis internetine parduotuve www.dipmycar.lt, jeigu Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui ar pažeidžia įsipareigojimus, prisiimtus šia sutartimi. Tokiu atveju Pardavėjas neatsako už jokius su tokiu elgesiu susijusius Pirkėjo nuostolius.
4.1.2.     Be atskiro įspėjimo laikinai ar neterminuotai nutraukti internetinės parduotuvės www.dipmycar.lt veiklą. Tokiu atveju Pardavėjas neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
4.1.3.     Vienašališkai be atskiro įspėjimo pakeisti šias Taisykles. Pakeistos Taisyklės turi būti paskelbtos internetinės parduotuvės www.dipmycar.lt tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.
4.1.4.     Pardavėjas turi ir kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
4.2.Pardavėjas privalo:
4.2.1.     Šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės www.dipmycar.lt teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas vyks be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su internetinės parduotuvės www.dipmycar.lt veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.
4.2.2.     Pirkėjui sumokėjus užsakyme nurodytą sumą, pristatyti ar perduoti Pirkėjui jo užsakytą prekę Pirkėjo patvirtintame užsakyme nurodytais terminais.
4.2.3.     Dėl svarbių priežasčių, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti naujai pasiūlytą prekę, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.
4.2.4.     Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų.

5.     Prekių apmokėjimas
5.1.Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
5.1.1.     apmokėdamas už įsigyta prekę banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą, perveda pinigus į Pardavėjo nurodytą banko sąskaitą;
5.1.2.     apmokėdamas grynaisiais pinigais priekių atsiėmimo metu, Pirkėjas už prekes sumoka jų atsiėmimo (perdavimo-priėmimo) momentu.
5.2.Atsiskaitydamas 5.1.1 skirsnyje numatytu apmokėjimo būdu, Pirkėjas įsipareigoja užsakyme nurodytą kainą sumokėti nedelsdamas. Tik gavęs apmokėjimą už prekes ir jų pristatymo paslaugos mokestį, jeigu dėl tokio buvo sutarta, Pardavėjas pradeda formuoti prekių siuntinį ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

6.     Prekių pristatymas
6.1.Pirkėjas, užsakydamas prekes, turi teisę pasirinkti prekių pateikimo būdą: atsiimti prekes Pardavėjo prekių atsiėmimo punkte Radastų g. 11, Ukmergė arba pasinaudoti Pardavėjo teikiama prekių pristatymo paslauga. Prekių pristatymo paslaugai suteikti Pardavėjas turi teisę pasitelkti trečiuosius asmenys.
6.2.Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą. Už prekės pristatymą imamas Užsakyme nurodytas mokestis, kuris turi būti sumokėtas kartu su prekės kaina.
6.3.Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti asmeniškai. Jeigu užsakytas prekes atsiims ne pats Pirkėjas, užsakyme jis privalo nurodyti vardą ir pavardę asmens (gavėjo), atsiimančio prekes. Jeigu Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu ir pagal kitus Pirkėjo pateiktus duomenis, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Tokiu atveju Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui jokių pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
6.4.Atsiimdamas prekes Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju ar asmeniu, kuris teikia prekių pristatymo paslaugas, patikrinti pristatytų prekių būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.
6.5.Nustatęs prekės pakuotės pažeidimą, tačiau nenustatęs prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikties, Pirkėjas privalo apie siuntos pakuotės pažeidimą pažymėti prekių pristatymo paslaugą teikiančios įmonės važtaraščio egzemplioriuje ir prekės gavėjo važtaraščio egzemplioriuje. Tokiu atveju Pirkėjas turi teisę atsisakyti priimti prekę ir grąžinti ją Pardavėjui užpildęs specialų siuntų grąžinimo aktą.
6.6.Nustatęs prekės pakuotes pažeidimą, ir (arba) prekės kiekio, kokybės, asortimento neatitiktį, Pirkėjas siuntos privalo nepriimti. Tokiu atveju turi būti užpildytas specialus siuntų grąžinimo aktas.
6.7.Jeigu Pirkėjas priima prekes be pastabų, laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo pardavimo sutarties sąlygas. Tokiu atveju Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekės kiekio, kokybės, asortimento neatitikties, išskyrus, kai prekės neatitiktis kokybės reikalavimams buvo nustatyta prekę naudojant garantiniu laikotarpiu. Garantijos laikotarpis yra nustatytas prekės gamintojo.
6.8.Jeigu Prekės pristatymas neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (Pirkėjas nurodė klaidingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas nerandamas) pakartotinai prekės nesiunčiamos, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį pristatymą. Pinigai Pirkėjui grąžinami nuskaičiavus pristatymo mokestį per 5 darbo dienas nuo prekių grąžinimo Pardavėjui.

7.      Prekių grąžinimas
7.1.Jei Pirkėjas atsisako prekės pirkimo pardavimo sutarties, kaip tai numato Taisyklių 3.1.2 skirsnis, prekė (jeigu ji buvo pristatyta) turi būti grąžinama Pardavėjui adresu: Radastų g. 11, Ukmergė. Pirkėjo už prekę ir pristatymo paslaugą sumokėti pinigai grąžinami per 5 darbo dienas nuo Pirkėjo pranešimo raštu apie pirkimo pardavimo sutarties atsisakymą ir prekių grąžinimo Pardavėjui.
7.2.Pareiga pristatyti grąžinamą ar keičiamą prekę į Pardavėjo nurodytą vietą ir visos su grąžinimu susijusios išlaidos tenka Pirkėjui, išskyrus, kai grąžinamos ar keičiamos netinkamos kokybės prekės. Pirkėjui pageidaujant grąžinti prekes jų pristatymo metu, prekės grąžinamos jas pristačiusiam asmeniui.
7.3.Prekės turi būti grąžintos originalioje prekės ir siuntos pakuotėje kartu su prekės dokumentais (instrukcijomis, garantiniu talonu, PVM sąskaita–faktūra, užpildytą ir pasirašytą pirkimo pardavimo sutarties atsisakymo pranešimo forma arba prekių grąžinimo ar keitimo forma).
7.4.Už gražinamos prekės tinkamą sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra sukomplektuota ir tinkamai supakuota arba neįvykdyti Sutarties 7.3 papunkčio reikalavimai, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą prekę ir negrąžinti Pirkėjo už prekę ir pristatymo paslaugą sumokėtų pinigų.
7.5.Prekės nepriimamos atgal, jei prekės buvo naudojamos ir (arba) buvo sugadintos, ir (arba) prarado prekinę išvaizdą (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pažeidimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais).
7.6.Netinkamos kokybės prekės ar kokybiškos prekės, kurių forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas Pirkėjui nepatinka, keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001-06-29 įsakymu Nr. 217 patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Grąžinant ar keičiant kokybiškas ir Pirkėjo užsakymą atitinkančias prekes, prekių pristatymo išlaidos Pirkėjui negrąžinamos ir nekompensuojamos. Grąžinus netinkamos kokybės prekes, pinigai Pirkėjui grąžinami per 5 darbo dienas nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.

8.     Registracija ir asmens duomenų tvarkymas
8.1.Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
8.2.Paspausdamas mygtuką „Užsakyti“ Pirkėjas patvirtina, kad sutinka pateikti Pardavėjui savo asmens duomenis ir neprieštarauja, kad Pirkėjo pateiktus asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų Pirkėjo identifikavimo, sutarčių sudarymo, vykdymo ir tiesioginės rinkodaros tikslais. Pardavėjas patvirtina, kad Pirkėjo asmens kodo tiesioginės rinkodaros tikslu Pardavėjas nenaudos.
8.3.Pirkėjas turi teisę susipažinti su Pardavėjo tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys.
8.4.Paspausdamas mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis suvokia teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini, siekiant vienareikšmiškai identifikuoti Pirkėją sutarties sudarymo, vykdymo (internetinės prekybos) tikslais ir kad nepateikęs asmens duomenų ir (ar) nesutikęs, kad jie būtų tvarkomi nurodytais tikslais, negalės sudaryti ir (ar) vykdyti sutarties.
8.5.Pirkėjo asmeniniai duomenys bus saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai. Po registracijos internetinėje parduotuvėje Pirkėjo pateikti duomenys bus saugomi 2 (dvejus) metus po Pirkėjo paskutinio prisijungimo prie internetinės parduotuvės sistemos. Duomenys,reikalingi pateikti prekes ir (ar) reikalingi vykdyti sutartinius įsipareigojimus, bus saugomi visą įsigytų prekių garantinio termino laikotarpį, bet ne trumpiau kaip 2 (dvejus) metus nuo prekių pristatymo. Duomenys,reikalingi valdyti įsiskolinimą, saugomi iki įsiskolinimo išieškojimo, tačiau ne ilgiau kaip 10 (dešimt) metų. Kai asmens duomenys taps nereikalingi jų tvarkymo tikslams ir (ar) pasibaigs nustatytas saugojimo terminas, jie bus saugiai sunaikinti.
8.6.Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
8.7.Pirkėjas visus pranešimus siunčia Pardavėjo elektroninio pašto adresu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

9.     Baigiamosios nuostatos
9.1.Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje vaizduojamos prekės spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
9.2.        Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
9.3.        Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
9.4.        Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius LR įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.